ترانس جوش الکتروجوش ۲۲۵ آمپر فلکه ای Electrojoosh Trans 225

In Stock

  • تک فاز / دو فاز
  • دارای فن خنک کننده
  • قابلیت ذوب الکترود ( 2/5 تا 3/2)
  • پریز برق تک فاز جهت کارهای سبک و کوتاه مدت
  • طراحی شده جهت کارهای صنعتی سبک، آب بندی، قابل استفاده در صنعت گاز کشی ساختمان، تأسیسات سبک، درب و پنجره سازی