ترانس جوش الکتروجوش ۲۵۰ آمپر سلکتوری Electrojoosh Trans 250

In Stock

  • دارای فن خنک کننده
  • قابلیت ذوب الکترود ( 2/5 تا 3/2)
  • طراحی شده برای کارهای سبک صنعتی و خانگی ( نصب قطعات )
  • پریز برق تک فاز جهت کارهای سبک و کوتاه مدت